מדיניות החזרות וביטולים

בהתאם לחוק הגנת הצרכן, בתשמ"א 1981  ניתן לבטל כל עסקה המתבצעת בחנות המקוונת של WAVEXPRESS.CO.IL.
לקוחות אשר מבקשים לבטל עסקה צריכים להודיע תוך 14 יום, מיום קבלת המוצר, על ביטול העסקה בכתב לכתובת:
דואר אלקטרוני הבאה: info@wavexpress.co.il ולציין בנושא:
"ביטול עסקה מספר (לציין את מספר ההזמנה)".
במידה שלקוח מודיע על ביטול עסקה לאחר קבלת המוצר, עליו להחזיר את המוצר באריזתו המקורית, ללא פגם או שינוי במצבו המקורי לכתובת : ת.ד 158 כפר חיים, 4294500
עלות החזרת המוצר תחל במלואה על הלקוח
להלן תקציר של עסקת מכר מרחוק, מתוך האתר של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה:
עסקת מכר מרחוק
בס' 14 גי לחוק הגנת הצרכן נקבעו הוראות הנוגעות "לעסקאות מכר מרחוק" הכוללות עסקאות של מכר נכס או מתן
שירות בעקבות שיווק מרחוק ללא נוכחות משותפת של הצדדים. "שיווק מרחוק" מוגדר כפנייה של עוסק לצרכן באמצעות
דואר, טלפון, רדיו, טלוויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות וכיוצ"ב, כדי
להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים אלא באמצעים האמורים.
מה צריר המוכר לגלות?
בהתאם לחוק חלות על המוכר חובות גילוי פרטים בנוגע לשמו וכתובתו, התכונות העיקריות של הנכס או השירות, שם
היצרן וארץ היצור.
מחיר המוצר הוצאות ההובלה, תנאי תשלום, מועדי אספקה, התקופה בה תהיה ההצעה בתוקף, האחריות לנכס, פרטים בדבר הזכות לבטל את העסקה ותנאים נוספים החלים על העסקה.
מתי ניתן לבטל?
הצרכן רשאי לבטל עסקה בנכס - בתוך 14 יום מיום קבלת הנכס או ממועד קבלת הפרטים הנדרשים בחוק לפי המאוחר
בעסקה למתן שירות - בתוך 14 יום מביצוע העסקה ובלבד שהביטול נמסר יומיים לפחות לפני המועד בו צריך השירות להינתן.
כיצד להודיע על ביטול?
על הביטול להיעשות במסמך בכתב למוכר) לצורך זה בתקשורת אלקטרונית נחשבת הודעה בכתב. לכתובת info@wavexpress.co.il
מהן חובות הצדדים במקרה של ביטול

 במקרה של ביטול עקב פגם או אי התאמה בין הנכס לפרטים שנמסרו לצרכן, יחזיר העוסק לצרכן את כספו בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול והצרכן יעמיד את הנכס לרשות העוסק במקום שבו נמסר לו הנכס. 
במקרה שהביטול אינו מסיבות אלה, אלא הצרכן פשוט החליט כי -ברצונו לבטל את העסקה, רשאי העוסק לקבל דמי ביטול בסך 5% מערך העסקה או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם בלבד. מעבר לסכומים אלה לא רשאי העוסק לגבות דמי ביטול נוספים. 
הצרכן יחזיר את המוצר במקרה זה למקום עסקו של העוסק. 
בכל מקרה של ביטול על פי החוק, על העוסק לבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה.
מהם סוגי המוצרים והשירותים עליהם לא חלות הוראות הביטול בחוק
ההוראות הנוגעות לביטול מכר מרחוק לא חלות על מוצרים פסידים (מוצרים מתכלים, בעלי חיי מדף קצרים), מוצרים שיוצרו או שהודפס עליהם, במיוחד בעבור הצרכן, מוצרים הניתנים לשעתוק או הקלטה או שכפול שאריזתם המקורית נפתחה, למשל תקליטורים וכן
על שירותי הארחה, נסיעה, חופשה או בילוי שמועד קיומם חל בסמוך לעשיית ההסכם כמפורט בחוק.